MŮJ PŘÍBĚH/MY STORY

Jako hudební skladatel jsem si získal důvěru mnoha režisérů, s nimiž jsem realizoval více než osm desítek divadelních, filmových a rozhlasových projektů. I jako skladatel šansonů a divadelních písní spolupracuji s mnoha osobnostmi.

Mé skladby v oblasti vážné hudby jsou hrány na mnoha koncertech a jsou na repertoárovém listě mnoha interpretů. Stal jsem se finalistou mezinárodní skladatelské soutěže The UK Songwriting Contest 2017 a 2018. Za rok 2018 jsem byl také oceněn OSA jako nejúspěšnější skladatel vážné hudby.

Jsem držitelem Classic Prague Awards 2019 za skladbu Magnificat.

 

Narodil jsem se do hudební rodiny. Otec hrával na klavír a varhany a zpíval klasickou hudbu, matka měla naopak jazzovou kapelu a vystupovala s písněmi divadla Semafor a také s písněmi Jaroslava Ježka. Oba tyto vlivy (vážná hudba i divadelní písně, ovlivněné jazzem) formovaly do jisté míry mou hudební kariéru.

Ačkoliv jsem chtěl být pianistou, vystudoval jsem na konzervatoři v Teplicích nejprve kontrabas. Až po absolutoriu jsem se vrátil ke klavíru a krátce jsem navštěvoval Jazzovou konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Záhy jsem totiž začal studovat Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor hudební skladba. 

Ještě na konzervatoři jsem založil seskupení Ambra, věnující se nejprve alternativní kompozici a improvizaci, později také undergroundu. A seskupení Zazou, hrající jazzrock. 

Na JAMU jsem založil spolek mladých skladatelů Bezmocná hrstka a jazz-rockové seskupení KK Band. Začal jsem spolupracovat s brněnským HaDivadlem jako korepetitor a jako člen kultovního představení Komediograf. Založil jsem také seskupení Minach s herečkou a zpěvačkou Marianou Chmelařovou a duo s herečkou Andreou Buršovou, později rozšířené o smyčcový Indigo quartet.

Ceny:

Držitel Classic Prague Awards za nejlepší skladbu vážné hudby Magnificat (2019).

Cena OSA za nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby za rok 2018.

Cena komediantů 2015 za scénickou hudbu k inscenaci Deník Anne Frankové.

Finalista mezinárodní soutěže Pianista roku 2017 a dvojnásobný finalista mezinárodní skladatelské soutěže Songwriting Contest v Londýně (2017 a 2018).

Cena poroty Krteček pro seskupení KK Band.

Trstěnická cenu za skladbu Shamanika.

Soutěž Generace - 1. místo za skladbu Bariéry.

Soutěž Generace - 3. místo za skladbu Stopy po nich. 

 

 Tvorba:

Natočil jsem 5 sólových klavírních CD, asi 50 alb s různými interprety, většinu s mými autorskými skladbami. Napsal jsem scénickou hudbu k cca 70ti představením a hudbu k filmům Velkofilm a Jako nikdy, a k několika rozhlasovým hrám. A ke hranému dokumentu Osud jménem Tugendhat. Vyšlo mi 8 zpěvníků úprav lidových písní (z toho 2 v reedici), dále knihy Hýbánky, Drakouni a Tati, ty mě přivedeš do hrobu a kniha autorských logopedických písní Žvaní žabák u louže. Napsal jsem rovněž několik velkých kompozic, např. skladbu Carmina burana 2 - o lidské duši (pro dětský sbor, komorní orchestr a bigbeatovou kapelu), Missa brevis (pro soprán, baryton, smíšený sbor a smíšený kvintet), Oratorium Vánoční zázrak a Baron na stromě (pro symf. orchestr). Jsem autorem hudby k muzikálu Orfeus Superstar, několika komorních skladeb, jazzových skladeb a asi 400 písní.

Vystupuji jako pianista a improvizátor ve svém sólovém recitálu, v představení Nekorektní skeče, v TV pořadu pro děti Hýbánky a jako pianista a skladatel v projektu Inspektor Kluzó. Spolupracuji dlouhodobě s dětským sborem Magdalénka a Kantilena, s Filharmonií Brno, s Prague Film Orchestra, s Filmovým festivalem Zlín, s Moravským klavírním triem, souborem Musica da camera Brno, Smetanovým triem, Ladou Fedorovou, Epoque quartet a dalšími.

My Story

As a composer, I have gained the trust of many directors with whom I have made more than eighty scenic, film and radio projects. Also as a composer of chansons and theatrical songs I cooperate with many Czech music personalities.

My classical music pieces are played at many concerts and are on the repertoire of many artists. I became a finalist of the International Songwriting Contest in 2017 and also in 2018. For 2018 I was also awarded OSA (Czech copyright protection association) as the most successful classical music composer.

I was born into a musical family. My father played the organ and sang classical music, my mother had a jazz band and performed with the songs of the Semafor Theater and with songs by Jaroslav Ježek. Both of these influences (classical music and jazz-influenced theatrical songs) have shaped my musical career to some extent.

Although I wanted to be a pianist, I studied first double bass at the Teplice Conservatory. Only after graduation I returned to the piano and shortly studied the Jaroslav Ježek Jazz Conservatory in Prague. Soon I started to study music composition at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno.

I founded several jazz and rock bands at the conservatory.

I founded a group of young composers at the JAMU, The Powerless Handful and the jazz-rock band KK Band. I started to work with HaDivadlo in Brno as a member of the cult performance Komediograf. I also founded Minach Band with actress and singer Mariana Chmelařová and duo with actress Andrea Buršová, later extended with string Indigo quartet.

Awards and recognition:

I received the Comedians Award 2015 for scenic music in the Anne Frank Diary play.

I became a finalist of the International Pianist of the Year 2017 competition and a finalist of the International Songwriting Contest in London (in 2017 and 2018).

I received a jury prize “Mole” for KK Band and the “Trstěnice Prize for composition Shamanika.

Next in the Generation contest, 1st place for the composition Barrier and 3rd place for the composition Their Footprints.

I also won the OSA award as the most successful classical music composer of 2018.

Compositions:

I have made 5 solo piano CDs, and about 50 albums with different interpreters, most with my own authorial music. I have written music for about 70 theatrical performances and music for the movie “Big Movie” and movie “Like Never”, and several radio plays. And for the documentary film about a famous Czech building “Villa Tugendhat”. I have published 6 songbooks of folk songs (2 of them in reedition), books: “Hýbánky”, “Little Dragons” and “Daddy, You Will Bring Me To The Grave” and book of logopaedic songs “Žvaní žabák u louže” (Frog Talking Near Puddle). I have also written Carmina Burana 2 - About A Human Soul (for children's choir, chamber orchestra and bigbeat band), Missa brevis (for soprano, baritone, mixed choir and mixed quintet), Oratorio Christmas Miracle and symphony Baron On Tree (for symphony orchestra). I am the author of the music for the musical Orpheus Superstar, several chamber compositions, jazz compositions and about 400 songs.

I perform as a pianist and improviser in my solo recital, in the performance of The Indecent Sketches, as Zdeněk in the TV show for children “Hýbánky” and as a pianist and composer in the Inspector Kluzó project. I have been cooperating with the famous children's choir Magdalenka, with the Brno Philharmonic Orchestra, with the Prague Film Orchestra, with the Zlín Film Festival, with the Moravian Piano Trio and with the Musica da Camera Brno.